BPI vedtægter

Vedtægter for Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening

§ 1.

Foreningens navn er BREDSTRUP-PJEDSTED IDRÆTSFORENING. Stiftet den 18. november 1980. Hjemsted Fredericia Kommune.

§ 2.

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3.

Foreningen er er tilsluttet DGI Sydøstjylland, tilknyttet specialforbundene under Dansk Idrætsforbund, medlem af Skydebaneforeningen og er underkastet ovennævnte organisationers vedtægter og regler.
Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§ 4.

Optagelse, udmeldelse og udelukkelse
stk. a. Enhver, der vil efterleve foreningens vedtægter, kan optages som medlem.
stk. b. Enhver kan anerkendes som medlem af foreningen, hvis der er betalt kontingent for den pågældende sæson.
stk. c. Enhver der virker aktivt som bestyrelsesmedlem, udvalgsmedlem eller instruktør, er automatisk medlem af foreningen.
stk. d. Bestyrelsen afgør selv under hvilken form udmeldelse kan foregå.
stk. e. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 5.

For hver aktivitet, der er godkendt som selvstændigt arbejdsområde, vælges på generalforsamlingen et udvalg på 3 medlemmer. Medlemmerne vælges for et år.
Udvalgene konstituerer sig selv med en formand og en næstformand på førstkommende møde efter generalforsamlingen. Formanden for udvalget er medlem af Hovedbestyrelsen.
Udvalgene kan supplere sig med flere medlemmer.
Udvalgene følger den af Hovedbestyrelsen fastsatte forretningsorden.

§ 6.

Foreningen ledes af en bestyrelse.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges direkte på generalforsamlingen samt af formændene for udvalgene.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær, medlemsadministrator.
Bestyrelsesmedlemmer og min. 2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

§ 7.

Bestyrelsen og udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden.

§ 8.

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg med 3-5 hovedbestyrelsesmedlemmer. Nedsættes et Forretningsudvalg er formand, næstformand og kasserer fødte medlemmer.
Forretningsudvalget holder møde mindst 4 gange årligt og varetager foreningens daglige forretningsførelse. Forretningsudvalgets forretningsorden skal fremgå af bestyrelsens forretningsorden.

§ 9.

Udvalgene råder over midler inden for de godkendte budgetter under ansvar over for den samlede bestyrelse.
Kontingenter fastsættes af de enkelte udvalg, og godkendes i bestyrelsen.

§ 10.

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 11.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i marts måned og varsles i lokale medier og direkte til medlemmerne med min. 14 dage. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før.
Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret. Stemmeret til valg af udvalgsmedlemmer har aktive medlemmer over 16 år, samt forældre til medlemmer under 16 år indenfor de respektive idrætsgrene. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3-del af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

§ 12.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretninger.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  Af det reviderede regnskab skal formue og driftsmæssige overskud/underskud fremgå.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg:
  a) Valg af bestyrelse og udvalg i henhold til § 5 og § 6.
  b) Valg af suppleanter til bestyrelse og udvalg i henhold til § 5 og § 6.
  c) Valg af bilagskontrollant.
  d) Valg af bilagskontrollantsuppleant (1-årige valg).
 6. Eventuelt.

§ 13.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes: Når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 del af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 14.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

§ 15.

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

§ 16.

Bestyrelsen fører protokol over vedtagne beslutninger – protokol kan føres i udvalgene.

§ 17.

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, og senest den 1. marts afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til bilags-kontrollanterne.

§ 18.

Foreningens regnskab revideres af 2 på generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter. Valget gælder for 2 år, således at en afgår hvert år, første gang ved lodtrækning.

§ 19.

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 del af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor og med mindst 14 dages mellemrum. (Se indkaldelse § 11).

§ 20.

Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af DGI Sydøstjylland, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele, samt for Skytteafdelingens vedkommende kartoteker over registreringspligtige våben.

§ 21.

Udover det i § 19 nævnte skal foreningens formue anvendes til fremme af de i § 2 omhandlede formål i Bredstrup-Pjedsted sogne, men formuen skal dog forblive henstående i 15 år efter ophævelsen for at afvente, om midlerne atter kan finde anvendelse til det oprindelige formål. Den formue, der vedrører Afdelingen for støtte til BPI’s ungdom, kan ved en generalforsamling med almindeligt flertal overføres til en selvstændig forening, hvis formål er at støtte ungdommen i BPI.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. november 1980, Martin Andersen, dirigent.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 8. marts 2005, Leif Andersen, dirigent.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 13. marts 2007, Karl Anker Thomsen, dirigent.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 2009, Svend Ravn, dirigent.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 13. marts 2014, Orla Rudolf, dirigent.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 22. juni 2015, Henrik Væver, dirigent.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 8. marts 2016, Lars Ejby, dirigent.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 29. marts 2017, Christian Jørgensen, dirigent.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 22. marts 2018, Bente Ankersen, dirigent.